Regulamin

Regulamin wypożyczania podręczników

 

Regulamin wypożyczania podręczników / materiałów edukacyjnych
oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych
uczniom klas: I, II, IV Szkoły Podstawowej nr 56 oraz uczniom klas I

Gimnazjum nr 29 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

w Poznaniu


1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów klas: I, II i IV z:
a) bezpłatnych podręczników / materiałów edukacyjnych, przekazanych szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zakupionych przez szkołę w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, będących własnością organu prowadzącego szkołę i stanowiących zasoby biblioteki szkolnej;
b) bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych zakupionych przez szkołę w ramach dotacji celowej z budżetu państwa i przekazywanych uczniom szkoły do użytkowania bez obowiązku zwrotu.

2. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników / materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania ustalonym dla szkoły.

3. Podręczniki / materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe są udostępniane w następujący sposób:
a) podręczniki / materiały edukacyjne w postaci papierowej uczniowie mogą wypożyczać na cały rok szkolny, a w przypadku podręczników / materiałów edukacyjnych składających się z kilku części o czasie wypożyczenia decyduje wychowawca lub nauczyciel zajęć edukacyjnych, do których są one przeznaczone;
b) materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom szkoły do użytkowania w danym roku szkolnym bez obowiązku zwrotu.

4. Wraz z wypożyczeniem podręczników / materiałów edukacyjnych i przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych wychowawcy oddziałów zapoznają uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z niniejszym regulaminem oraz uzyskują od rodziców (opiekunów prawnych) pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem, a w przypadku materiałów ćwiczeniowych – także potwierdzenie ich odbioru.

5. Podręczniki/ materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe przekazuje uczniom wychowawca oddziału na podstawie imiennej listy niezwłocznie po ich otrzymaniu przez bibliotekę szkolną. Listy, po podpisaniu przez rodziców i wychowawcę, są przechowywane w bibliotece szkolnej.

6. Podręczniki / materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki szkolnej w terminie podanym przez wychowawcę lub nauczyciela zajęć edukacyjnych, do których one są przeznaczone, nie później niż do dnia 25 czerwca danego roku, a w przypadku uczniów przystępujących do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych – nie później niż do dnia zakończenia danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.

7. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia lub zwrotu podręczników / materiałów edukacyjnych lub przekazywania materiałów ćwiczeniowych, są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników / materiałów edukacyjnych, najpóźniej do ostatniego dnia swojej nauki w tej szkole, z zastrzeżeniem pkt. 9.

9. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego podręczniki / materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

10. Uszkodzenia, zniszczenie lub zgubienie podręczników / materiałów edukacyjnych należy zgłaszać od razu nauczycielowi odpowiedzialnemu za prowadzenie biblioteki szkolnej. W tym wypadku, w razie potrzeby, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, jeśli jest dostępny w bibliotece szkolnej.


11. Przed oddaniem kompletu podręczników uczeń wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) jest zobligowany do skontrolowania stanu podręczników i ewentualnej ich reperacji.


12. Szkoła nie dysponuje dodatkowymi kompletami materiałów ćwiczeniowych, dlatego nie ma możliwości ich otrzymania w przypadku zniszczenia lub zgubienia tych, które już przekazano uczniowi.

13. Podczas zwrotu podręczników / materiałów edukacyjnych obecni przy tym nauczyciele dokonują oględzin podręcznika i oceniają stopień ich zużycia, zapisując obok nazwiska ucznia w książce ewentualne uszkodzenia.

14. W przypadku spowodowania przez ucznia uszkodzeń uniemożliwiających korzystanie z podręczników / materiałów edukacyjnych, ich zniszczenia lub niezwrócenia przez ucznia, dyrektor szkoły zażąda od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia zwrotu kosztu:
a) zakupu podręczników / materiałów edukacyjnych – według kosztu zakupu;
b) darmowych podręczników / materiałów edukacyjnych – według wartości określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

15. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki / materiały edukacyjne (obłożenie, drobne bieżące naprawy, nie pisanie wewnątrz itp.) tak, aby nadawały się do użytku w następnych latach szkolnych.

16. Regulamin jest dostępny w bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły.

 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go.

 

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  1. wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularno-naukowa),
  2. czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i zbiory audiowizualne),
  3. wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni).
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni. W tym jedną lekturę na okres jednego miesiąca.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko i wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Wypożyczonych książek nie można przekazywać innym osobom.
 6. Czytelnik przed wypożyczeniem materiałów powinien zwrócić uwagę na stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. Wypożyczone książki i inne dokumenty należy chronić przed zniszczeniem i gubieniem. Czytelnik, który zniszczy bądź zgubi książkę ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zniszczonej lub zgubionej.
 8. W bibliotece nie można spożywać i wnosić posiłków oraz napojów.
 9. W bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

10.   Do półek z książkami można pochodzić po uzyskaniu zezwolenia od nauczyciela bibliotekarza.

11.  Z księgozbioru podręcznego można korzystać na terenie szkoły.

12.   Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych należy zwrócić przed końcem roku szkolnego, w terminie wyznaczonym przez bibliotekę.

13.  Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić nauczyciela bibliotekarza o przedłużenie terminu.

14.  W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

Zlote_liceum_2016

Zlote-liceum-2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

perspektywy_2015

MOBILNY INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2016

srebny-medal-ranking-poznan-liceum

Wyszukiwanie

Losowe zdjęcie

DSC_0011.JPG
logo

stom

logo_bip

wiarygodna-szkola2

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 

Created by Jakub Wilczewski