• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 15-17 KWIETNIA 2019 R.

Poznań, 12 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 15-17 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Rodzice,

działając jako Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 niniejszym informuję, że w związku z brakiem porozumienia między stroną rządową a związkami zawodowymi oraz rozpoczętym bezterminowo z dniem 8 kwietnia 2019r. strajkiem, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 15-17 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. O powyższym fakcie został poinformowany organ nadzorujący tj. Wielkopolski Kurator Oświaty.

Wobec tego, że szkoła i przedszkole zostaną zamknięte, uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach

15-17 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego (15.04) oraz matematyki (16.04) odbędą się. Istnieje niebezpieczeństwo nieprzeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w części językowej (17.04). Jednakże, nawet w przypadku zaistnienia takiej sytuacja, konieczne jest aby uczniowie przyszli w tym dniu do szkoły, tak by mogli podpisać się na liście obecności, która poświadcza ich gotowość do przystąpienia do egzaminu.

Jako dyrekcja prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie w/w przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Z poważaniem,

Dyrektor

Andrzej Karaś