• baner1.jpg

Rekrutacja do XVI Liceum Ogólnokształcącego

·     Lista kandydatów zakwalifikowanych do XVI LO została wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły. Kandydat może także sprawdzić wyniki w systemie NABÓR (https://nabor.pcss.pl/poznan/).

·     Do  piątku - 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w XVI LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wypełniają kwestionariusz pobrany w sekretariacie szkoły, do którego dołączają dwie fotografie.

·     Ogłoszenie  listy przyjętych do szkoły nastąpi w poniedziałek 2 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00.

·     W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (od 3 do 5 sierpnia 2021 r.), rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Wyniki rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 56

Poniżej znajdują się listy kandydatów zakwalifikowanych do klas 7 dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 56.
UWAGA! Potwierdzenie woli zapisu dziecka musi zostać złożone do 2 lipca 2021 r. do godz. 15:00
Listy dzieci przyjętych zostaną opublikowane 6 lipca 2021 r. o godz. 10:00.
 
 
 
 
 
 
 
Przyjmowane są zapisy na półkolonie językowe, które odbędą się na terenie szkoły (wolne miejsca zostały na I turnusie w terminie od 16-20 sierpnia 2021 r.)
Prosimy o zadeklarowanie emailowo lub telefonicznie wyboru drugiego języka obcego oraz uczestnictwa w zajęciach z religii lub etyki - dotyczy osób, które jeszcze tego nie zrobiły.,