Przedszkole nr 85


W przedszkolu podejmujemy działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy. Stąd też szczególny nacisk kładziemy na racjonalne żywienie, na wykorzystanie własnych możliwości danych przez naturę i środowisko. Bardzo ważne jest także zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany.

Get Adobe Flash player
 • Przedszkole nr 85 jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Poznań. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
 • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku do 6 roku życia.
 • Przedszkole czynne jest 11 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.
 • W przedszkolu podejmujemy działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy. Stąd też szczególny nacisk kładziemy na racjonalne żywienie, na wykorzystanie własnych możliwości danych przez naturę i środowisko. Bardzo ważne jest także zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany.
 • Przedszkole nr 85 to budynek zabytkowy, w którym znajdują się dwa oddziały oraz wspólna łazienka dla dzieci. Do budynku przylega duży, otoczony płotem rozłożysty ogród, sukcesywnie wyposażany w atestowane zabawki i sprzęty do zabaw na powietrzu. Znajdują się w nim wieloletnie okazy drzew i krzewów, a także ogródek kwiatowo-warzywny, dzięki któremu dzieci mogą obserwować wzrost roślin i prowadzić prace ogrodnicze. Właśnie to miejsce zapewnia dzieciom możliwość stałego kontaktu z przyrodą i świeżym powietrzem. To na ICH OCZACH przyroda rozkwita i usypia, co nie pozostaje bez znaczenia w procesie kształtowania ich wrażliwości.                                                       
 • Codzienna gimnastyka, zajęcia taneczno-rytmiczne ( 2 razy w tygodniu) oraz atrakcyjny teren zielony zapewniają idealne warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka. Dzieci starsze i młodsze objęte są także zajęciami z gimnastyki korekcyjnej.
 • Pamiętając o tym, iż małe dzieci chłoną wiedzę z niezwykłym zapałem i efektywnością, zapewniamy im stały kontakt z żywym językiem angielskim pięć razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela z kwalifikacjami j. angielskiego (zajęcia są bezpłatne). Specjaliści – logopeda oraz psycholog udzielają także wsparcia dzieciom. 
 • Podstawowymi formami naszej działalności wychowawczo-dydaktycznej są:

- zabawy,

- stałe zajęcia z dziećmi w rytmie dnia, tygodnia, miesiąca, prowadzone najczęściej z całą grupą bądź z zespołach,

- zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach, bądź indywidualnie,

- zajęcia wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami lub trudnościami rozwojowymi – najczęściej indywidualnie,

- zajęcia z dzieckiem zdolnym,

- spacery, wycieczki,

- imprezy i uroczystości przedszkolne np. Pasowanie na przedszkolaka, dzień Babci i Dziadka.

 • Nasi nauczyciele starają się jak najlepiej poznać każdego przedszkolaka, jego zdolności, problemy oraz pracować z każdym indywidualnie w zależności od potrzeb rozwojowych.
 • Bogaty i różnorodny program zajęć dostosowany do wieku i zainteresowań dziecka, jak i stosowanie różnych metod nauczania umożliwią Państwa dzieciom przygotowanie się do rozpoczęcia edukacji w szkole.
 • Opieramy się na nowatorskich tokach metodycznych tkj.:

- metoda projektu Lilian Katz

- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,

- opowieść ruchowa,

- gimnastyka twórcza K. Orffa,

- gimnastyka ekspresyjna R. Labana,

- pedagogika zabawy (KLANZA),

- kinezjologia edukacyjna Dennisona,

- edukacja przez ruch D. Dziamskiej,

- bajkoterapia (identyfikacja z postawami bohatera opowieści),

- relaksacja,

- techniki parateatralne, pantomima, drama,

- zabawy paluszkowe.

 • Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program:

- „Kocham przedszkole” – autorzy: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek.

Dodatkowo realizujemy programy:

„Bezpieczne przedszkole ” – program prozdrowotny (bezpieczeństwo)
„Mamo, tato wolę wodę”- program ogólnopolski z zakresu zdrowego żywienia i postaw proekologicznych
„Zdrowe dziecięce uśmiechy”- program prozdrowotny we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem (higiena jamy ustnej)
„Moje miasto bez elektrośmieci”- program edukacyjny z zakresu postaw proekologicznych
„Cała Polska czyta dzieciom”- program czytelniczy
 • Od 15 lutego 2018 r. realizujemy projekt „Bezpieczne Przedszkole”, którego celem jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi.
 • W przedszkolu preferowany jest demokratyczny styl wychowania wzbogacony o elementy oddziaływania autokratycznego. Styl autokratyczny obowiązuje w przypadkach warunkujących bezpieczeństwo dziecka oraz określania ram właściwego zachowania. Należy pamiętać, że wyizolowany styl autokratyczny jest niekorzystny dla rozwoju osobowości dziecka, gdyś oparty jest na zakazach, nakazach i karach. Autokratyczna ingerencja jest jednak czasem konieczna w przypadkach, gdzie działać należy szybko i zdecydowanie, gdzie działalność dziecka jest szkodliwa i niebezpieczna oraz nie przestrzega ono znanych i oczywistych norm. Wychowawcy autorytatywni – demokratyczni potrafią ustalić reguły zachowania, jednocześnie wspierając dziecko w jego w jego poczynaniach. Radzą, ale nie kontrolują za często, pozwalają na współudział w podejmowaniu różnych decyzji. Cenią niezależność swoich podopiecznych, uczą odpowiedzialności wobec rodziny rówieśników i społeczności. Często udzielają pochwał, ale dają też dziecku odczuć konsekwencje złego zachowania. Jak wykazują badania, dzieci w ten sposób wychowywane są pewne siebie (ale nie zarozumiałe), niezależne, zdecydowane, lubiane i cenione.   

Przedszkole nr 85 w Krzesinach to przedszkole

przyjazne dzieciom, w którym mogą czuć się szczęśliwe, spokojne i bezpieczne.

Copyright © 2021 School's Fun  Rights Reserved.