• baner1.jpg

Duplikaty dokumentów

Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych, świadectw szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu

Podstawa prawna :

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych . ( Dziennik Ustaw z 27 stycznia 2017 r. poz. 170. )
 2. Ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dziennik Ustaw z 2006 r. poz. 225 poz. 1635 ze zm.)

I. Legitymacje szkolne

               Pierwsza legitymacja szkolna ( po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowanie w legitymacji szkolnej ( zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymacje. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej :

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia/pełnoletni uczeń mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1)
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne ( imię i nazwisko) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 złotych (słownie : dziewięć złotych)
 4. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.

II. Świadectwa szkolne – duplikaty

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem :
 • rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),
 • roku ukończenia szkoły/klasy
 1. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 złotych (słownie : dwadzieścia sześć złotych)
 2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
 3. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

III. Karty rowerowe – duplikaty

 1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (Załącznik nr 3) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie ( nazwisko i imię, data urodzenia).
 3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
 4. Termin wykonania duplikatu karty rowerowej do 7 dni.

IV. Opłaty za wydanie legitymacji i świadectwa szkolnego wnosi się na konto bankowe :

 • nazwa odbiorcy :

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle’a

ul. Tarnowska 27

61-323 Poznań

 • nr konta :

PKO BP S.A. Poznań

45 1020 4027 0000 1102 1264 2163

 • w tytule należy podać imię i nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (informacje w załącznikach)

 

Załącznik nr 1 - duplikat legitymacji [PDF]

Załącznik nr 2 - duplikat świadectwa [PDF]

Załącznik nr 3 - wtórnik karty rowerowej [PDF]