• baner1.jpg

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do klas "I" LO

W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Po 20.08.2020 r. naboru na wolne miejsca będzie dokonywał dyrektor szkoły, w związku z czym bezpośrednio do niego należy zwracać się z wnioskiem o przyjęcie kandydata.

 

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych [PDF]

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XVI LO

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych [PDF]

 

  • Do wtorku - 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w XVI LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wypełniają kwestionariusz pobrany w sekretariacie szkoły, do którego dołączają dwie fotografie.
  • Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły nastąpi w środę

       19 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00.

  • W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do LO - termin dodatkowy

Przypominamy kandydatom do XVI LO (wybierający naszą szkołą na pierwszą, jak również kolejne preferencje), że jeśli nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych w terminie podstawowym, są zobligowani do przystąpienia do niego w terminie dodatkowym, t.j. w poniedziałek 27 lipca o godz. 12:00. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi organizacyjnymi oraz sanitarnymi przesłanymi do kandydatów drogą e-mailową przez sekretariat szkoły.