Sprawdzian kompetencji językowych w rekrutacji uzupełniającej

Kandydaci do klas pierwszych XVI LO (z pierwszej i kolejnych preferencji) biorący udział w rekrutacji uzupełniającej są zobowiązani do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Wymóg ten nie dotyczy kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian w rekrutacji podstawowej.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony we wtorek 9 sierpnia 2022r. Kandydaci stawiają się w sekretariacie szkoły o godz. 9:45. Należy zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz długopis z czarnym tuszem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów do klasy dwujęzycznej.

Wniesienie na salę urządzeń elektronicznych (smartfonów, smartwatchy) będzie skutkowało unieważnieniem testu.

Najnowsze artykuły