Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zso2.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2021 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

INFORMACJE DODATKOWE:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (w większości przypadków posiadają strukturę znaczników – tagowanie). Aktualnie serwis zawiera nieliczne dokumenty PDF, które powstały na podstawie skanów dokumentów, bez wyraźnie zdefiniowanej logicznej struktury. W ramach aktualizacji treści naszego serwisu będziemy dokładać starań, aby nowe dokumenty spełniały wymogi ustawowe. W przygotowaniu jest nowa wersja strony w formacie WCAG.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: 20-08-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ryszard Kubik e-mail: ryszard.kubik@zso2.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: zso2@zso2.pl  telefon: 61 879 80 90

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu

 1. Do głównego budynku szkoły prowadzą 4 wejścia. Do budynku hali sportowej prowadzą 3 wejścia. Do wejścia głównego od ul. Tarnowskiej prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada transporter schodowy.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego od ulicy Tarnowskiej.
 4. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 6. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.