Karta rowerowa

REGULAMIN  ZDOBYWANIA  KARTY  ROWEROWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 56  w Poznaniu

1.Do  egzaminu  na  kartę  rowerową mogą  przystąpić  uczniowie  klas  IV,  którzy  uczestniczyli  w  zajęciach    wychowania  komunikacyjnego ( 80%  obecności)  w  ramach  przedmiotu  TECHNIKA.

2.Warunkiem  otrzymania karty  motorowerowej  jest:

a) pisemna  zgoda  obojga  rodziców  lub  opiekunów  prawnych

b) pozytywna  opinia  wychowawcy  klasy

c) pozytywne  zaliczenie  testu z  zasad  ruchu  drogowego i pierwszej pomocy

d) umiejętność jazdy na rowerze i wykonywania manewrów (sprawdzana w czasie egzaminu)

e) ukończenie 10 lat

f) wypełnienie  ARKUSZA  ZALICZEŃ  UCZNIA  UBIEGAJĄCEGO  SIĘ  O  KARTĘ

ROWEROWĄ (ARKUSZ  dostępny na stronie internetowej szkoły )

g) dostarczenie jednego, aktualnego i podpisanego zdjęcia legitymacyjnego.

3. Wypełniony ARKUSZ wraz ze zdjęciem przypiętym spinaczem  uczniowie  oddają  nauczycielowi  TECHNIKI  w  wyznaczonym  przez  niego  terminie.

4. Test  w  formie  pisemnej  zawiera  zagadnienia  o  tematyce:

a) znaki  i  sygnały  drogowe

b) manewry  na  drodze

c) typowe  sytuacje  drogowe (skrzyżowania  podporządkowane  i  równorzędne)

d) pierwsza  pomoc  ofiarom  wypadków  i  wyposażenie  apteczki

e) telefony  alarmowe

f) ogólne  przepisy  PRAWA  o  ruchu  drogowym  dotyczące  rowerzysty

5.Uczeń  pozytywnie  zalicza  test  odpowiadając  na  80%  pytań. Uczniowi,  który  nie  zdał  testu  przysługuje  prawo  do  egzaminu   poprawkowego

6. Karta  rowerowa  wydawana  jest przez  DYREKTORA  SZKOŁY  nieodpłatnie    ( Art.97 ust.2, Art.109 ust.4).

Arkusz zaliczeń ucznia [PDF]