Regulamin Powiatowego Konkursu Debat Polsko-Angielskich dla Szkół Podstawowych pt. “Akcja Konwersacja” w roku szkolnym 2022/2023

1. Definicje

 1. Argument ad personam – argument negatywnie wartościujący przeciwnika, który dotyczy bezpośrednio adwersarza, nie zaś jego argumentów bądź wypowiedzi
 2. Debata – starcie dwóch drużyn w Konkursie
 3. Debata online – starcie drużyn za pośrednictwem platformy internetowej wskazanej przez Organizatora
 4. Debata stacjonarna – bezpośrednie starcie drużyn
 5. Drużyna – zespół liczący pięciu Mówców zgłoszonych razem do Konkursu, spośród których czterech bierze bezpośredni udział w Debacie, a piąty jest Mówcą rezerwowym
 6. Duże punkty – punkty przyznane za zwycięstwo w debacie
 7. Host – osoba sprawująca nadzór techniczny nad przebiegiem debat online
 8. Konkurs – konkurs debat “Akcja Konwersacja: Powiatowy Konkurs Debat Polsko-Angielskich” organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle`a w Poznaniu
 9. Marszałek – kieruje debatą, w sposób godny i uroczysty czuwa nad jej porządkiem
 10. Mówca – Uczestnik biorący udział w Debacie
 11. Małe punkty – punkty przyznawane za poszczególne kryteria oceniane w trakcie debaty, zgodnie z Kartą Oceny Debaty (załącznik nr 2) niniejszego Regulaminu
 12. Organizator – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu
 13. Przemówienia – naprzemienne wystąpienia członków obu drużyn
 14. Teza – temat do dyskusji
 15. Zawodnicy – uczniowie i uczennice szkół podstawowych biorący udział w Konkursie

2. Organizator Konkursu

Organizatorem Powiatowego Konkursu Debat Polsko-Angielskich “Akcja Konwersacja” jest ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. CHARLES DE GAULLE`A W POZNANIU

 • Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w ZSO nr 2 w Poznaniu Pani Joanna Grabowska, zastępcą przewodniczącego Pani Aleksandra McBroom, nauczyciel języka angielskiego, sekretarzem Pan Piotr Kalczyński, nauczyciel języka angielskiego.
 • Kontakt: debaty.krzesiny@zso2.pl

Patroni Konkursu:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Anglistyki przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3. Temat Konkursu

Przeprowadzenie debat w języku polskim i w języku angielskim na tematy dotyczące wydarzeń historycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych w Polsce i na świecie na podstawie podanych tez przez organizatora.

4. Cele Konkursu

 1. Rozwijanie umiejętności oratorskich.
 2. Poznawanie zasad kulturalnej i merytorycznej dyskusji.
 3. Podnoszenie poziomu debaty publicznej, kultury słowa w języku polskim i w języku angielskim.
 4. Rozwój umiejętności:
  1. retoryki,
  2. argumentacji,
  3. wystąpień publicznych,
  4. swobody wypowiedzi,
  5. kulturalnej dyskusji,
  6. odpowiedniego konstruowania wypowiedzi,
  7. swobodnego wypowiadania się w języku ojczystym i w języku angielskim na tematy dotyczące wydarzeń historycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych w Polsce i na świecie,
  8. rozwijanie umiejętności racjonalnego myślenia, formułowania własnych poglądów i ich artykułowania.

5. Warunki i zasady udziału w Konkursie

 1. W Konkursie biorą udział drużyny składające się z uczniów szkół podstawowych posiadający ważną legitymację szkolną.
 2. Każda zgłoszona drużyna składa się z pięciu zawodników (czterech osób plus jednej osoby rezerwowej).
 3. Zawodnicy zobowiązani są do:
  1. akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu,
  2. przestrzegania zasad fair-play,
  3. zachowywania się w sposób adekwatny do rangi wydarzenia.

6. Przebieg Konkursu

 1. Debata składa z się z czterech części:
  1. rozpoczęcie debaty przez Marszałka – powitanie zebranych i przypomnienie najważniejszych zasad,
  2. przemówienia – naprzemienne wystąpienia członków obu drużyn,
  3. oceny,
  4. udzielanie informacji zwrotnych i przekazywania wyników.
 2. Drużyny debatują w języku polskim i w języku angielskim. Debata odbywa się nad tezą wskazaną przez organizatora. Tezy zostaną opublikowane na stronie: https://zso2.pl/ oraz przesłane drogą mailową do opiekunów drużyn na tydzień przed każdym stopniem Konkursu.
 3. W skład każdej drużyny wchodzi pięcioro zawodników, zwanych dalej Mówcami, a jeden z nich pełni funkcję zawodnika rezerwowego.
 4. Dyskutują ze sobą dwie czteroosobowe drużyny: drużyna Propozycji (broniąca tezy postawionej w temacie) oraz drużyna Opozycji (starająca się obalić tezę). Drużyny 15 minut przed debatą losują strony Propozycji/Opozycji i mają 10 minut na przygotowanie. Debatą kieruje Marszałek (wyznaczona osoba ze strony organizatora).
 5. Role poszczególnych Mówców w każdej z drużyn:
  1. Pierwszy Mówca – przedstawia interpretację tezy (korzystną dla swojej drużyny), zapowiada linię argumentacji,
  2. Drugi Mówca – przedstawia opracowane wcześniej argumenty swojej drużyny,
  3. Trzeci Mówca – zbija argumenty przeciwnika, nie może wprowadzać nowych argumentów,
  4. Czwarty Mówca – podsumowuje argumentację swojej strony, próbując przekonać słuchaczy o jej zwycięstwie.

6.1. Zasady wystąpień Mówców

 1. Czas – Mówcy mają do dyspozycji 4 minuty na wygłoszenie swojego przemówienia. Po upływie tego czasu Marszałek prosi mówcę o zakończenie wystąpienia. Mówca może dokończyć aktualne zdanie, jeśli jednak przekroczy czas wystąpienia o więcej niż 10 sekund, Marszałek odbiera mu głos.
 2. Mówcy – zabierają głos kolejno po sobie. Debatę zaczyna pierwszy Mówca Propozycji, potem głos zabiera pierwszy Mówca Opozycji, następnie przemawia drugi Mówca Propozycji itd.
 3. Pytania/informacje krótkie wtrącenia do wystąpienia Mówcy, które zadają/ zgłaszają mu członkowie drużyny przeciwnej. Mówca powinien zawsze określić czy zadaje pytanie czy zgłasza informacje. Pytania i informacje powinny nawiązywać do treści wypowiedzi Mówcy. Odpowiedzi na pytania podlegają ocenie. Każdemu Mówcy powinny być zadane dwa pytania/ informacje. To Mówca decyduje o momencie przyjęcia pytania/informacji w trakcie swojego wystąpienia. Ostatnie 30 sekund wystąpienia każdego Mówcy to tzw. czas chroniony. Mówca nie ma obowiązku przyjęcia pytania zadanego w tym czasie, jeśli jednak nie przyjął we wcześniejszej części wystąpienia 2 pytań/ informacji – powinien je przyjąć lub poprosić o ich zadanie. Ocenie podlega zarówno jakość pytania jak i sposób odpowiedzi na nie. Każdy Mówca otrzymuje bazowo 2 punkty w kategorii „odpowiedź na pytania i informacje”. Od aktywności jego przeciwników zależy, czy skończy swoje wystąpienie z pełną, czy z pomniejszoną pulą. Jeśli Mówca nie otrzyma pytań od drużyny przeciwnej – zachowuje on 2 punkty za pytania. Jeśli otrzyma tylko jedno pytanie/informacje, na które udzieli wyczerpującej odpowiedzi – również 2 punkty. Jeśli otrzyma dwa pytania/informacje i tylko na jedno z nich udzieli odpowiedzi – otrzymuje tylko 1 punkt. Jeśli nie zdoła odpowiedzieć na żadne z pytań – otrzymuje 0 punktów. Jeśli pytanie/informacja jest zadawane dłużej niż 10 sekund, Marszałek odbiera głos pytającemu, a Sędziowie punktują pytanie tak, jakby Mówca udzielił na nie wyczerpującej odpowiedzi.

6.2. Warunki debaty stacjonarnej

 1. Debatą kieruje Marszałek debaty.
 2. Marszałek debaty ma prawo odebrać głos Mówcy, który narusza przyjęte formy grzecznościowe, a nawet usunąć go z sali.
 3. Marszałek sygnalizuje moment, w którym rozpoczyna się pomiar czasu. Marszałek sygnalizuje także rozpoczęcie czasu chronionego (ostatnie 30 sekund mowy).
 4. Przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego Mówcy drużyny Propozycji.
 5. Czas wystąpienia każdego mówcy jest ograniczony do 4 minut.
 6. W czasie wygłaszanej mowy przeciwnicy mogą zadawać pytania oraz zgłaszać uwagi do Mówcy (informacje), ale tylko za jego zgodą; chęć zadania pytania sygnalizujemy poprzez podniesienie ręki.
 7. Każdy Mówca powinien w trakcie swojej mowy przyjąć co najmniej dwa pytania lub informacje.
 8. Każda z wypowiedzi powinna zacząć się od grzecznościowego zwrotu w kierunku sędziów i publiczności, np.: „Szanowni Sędziowie, Szanowna Publiczności, Szanowni Oponenci / Dear Marshal, Lovely Audience, Dearest Judges…”.
 9. Obowiązuje strój galowy.

6.3. Warunki debaty online

 1. Debaty prowadzone są za pomocą platformy internetowej.
 2. Nad technicznym przebiegiem rozgrywek na platformie internetowej czuwa Host.
 3. Opiekunowie drużyn najpóźniej na jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem Konkursu otrzymają drogą mailową link do spotkania.
 4. Rozmieszczanie drużyn, sędziów oraz marszałków w pokojach leży w obowiązku Hosta.
 5. Sędziowie oraz marszałkowie korzystają z następujących wzorów nazw użytkownika:
  1. Sędzia: <J>_<imię>_<nazwisko>, n.p.: J_Zofia_Panek;
  2. Marszałek: <M>_<imię>_<nazwisko>, n.p.: M_Krzysztof_Kowalik;
  3. Opiekunowie: <O>_<imię>_<nazwisko>, n.p.: O_Barbara_Zimna.
 6. Marszałek oraz drużyny zobowiązani są do włączenia kamery na czas debaty. Sędziowie mają w tym czasie wyłączone kamery oraz mikrofony.
 7. Losowanie stron i debata
  1. Losowanie stron każdej z debat, przeprowadzane przez Marszałka, odbywa się w osobnych pokojach, przypisanych do konkretnych debat.
  2. Po wylosowaniu stron (Opozycja/Propozycja) drużyny mają 10 minut na przygotowanie się do debaty.
 8. Drużyny chęć zgłoszenia pytania/informacji wyrażają poprzez podniesienie ręki (lub kartki z napisem PYTANIE) oraz poprzez czat, pisząc odpowiednio P lub I.
 9. Marszałek sygnalizuje moment, w którym rozpoczyna się mierzenie czasu.
 10. Marszałek sygnalizuje także rozpoczęcie czasu chronionego (ostatnie 30 sekund mowy) poprzez pokazanie do kamery kartki ze stosowną informacją.
 11. Po zakończonej debacie Marszałek poprosi drużyny o opuszczenie pokoju debaty i rozpocznie się około 20 minutowa narada sędziów.
 12. Drużyny na czas narady zostaną przekierowane do pokoi, w których będą wraz z opiekunami czekać na wynik debaty.

7. Komisja Konkursowa i kryteria oceny debaty

 1. Komisję Konkursową stanowią nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz eksperci powołani przez organizatora.
 2. Obradom Komisji Konkursowej przewodniczy Sędzia Główny wyznaczony przez organizatora.
 3. Zwycięzcą debaty zostaje drużyna, która uzyskała największą liczbę małych punktów.
 4. W przypadku równej liczby małych punktów, o wyniku przesądza Sędzia Główny.
 5. Organizator Konkursu do regulaminu dołącza Kartę Oceny Debaty, w której zawarte są szczegółowe zasady oceny debaty. Ocenie podlegają między innymi:
  1. indywidualne wystąpienia (struktura wystąpienia, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, pytania, wypełnienie roli mówcy).
  2. Drużyna (spójność Drużyny, definiowanie linii sporu, linia argumentacyjna Drużyny, kontrargumentacja).
  3. Naruszanie zasad Fair play, za które możliwe jest naliczanie punktów ujemnych (rozmowę podczas debaty – jeśli Marszałek zwróci się do Mówcy lub Drużyny „Upominam Pana/Panią/ Państwa o zachowanie ciszy”, użycie argumentu ad personam).

8. Kryteria awansu do kolejnych stopni

 1. O awansie do kolejnych stopni decyduje liczba małych punktów zdobytych w danym stopniu.
 2. W przypadku remisu brana pod uwagę jest liczba dużych punktów.
 3. W przypadku równej liczby małych i dużych punktów o awansie zdecyduje wynik debaty między tymi drużynami (jeśli taka debata nie miała miejsca, zostanie zorganizowana dodatkowo).

9. Obowiązki opiekunów i uczestników Konkursu w związku z rozgrywką online

 1. Opiekunowie zobowiązani są do przesłania organizatorom drogą mailową imion i nazwisk Mówców w kolejności, w jakiej będą przemawiać, nie później niż dwa dni przed datą rozpoczęcia Konkursu.
 2. Obowiązkiem zawodnika jest zapewnienie na czas trwania Konkursu sprawnej kamery internetowej oraz mikrofonu. Jest to warunek konieczny przeprowadzenia Konkursu.
 3. Zawodnicy zobowiązani są do zarejestrowania się na Konkurs (dołączenia do spotkania na platformie internetowej) w terminie wskazanym w harmonogramie, który zostanie udostępniony uczestnikom drogą mailową.
 4. Zawodnicy oraz opiekunowie zobowiązani są do zmiany swojej nazwy na platformie zgodnie ze wzorem: <numer drużyny>_<numer mówcy>_<imię>_<nazwisko> (np. SP56_2_Jan_Zieliński).
 5. Drużyny zobowiązane są do włączenia kamery na czas debaty.

10. Stopnie Konkursu

W ramach Konkursu odbędą się cztery stopnie.

 1. Stopień I: Eliminacje wewnątrzszkolne

  Eliminacje wewnątrzszkolne przeprowadza opiekun szkolny, uczniowie przygotowują prezentację w języku polskim na podany przez organizatora Konkursu temat: Rola mediów społecznościowych w życiu młodzieży. Celem eliminacji jest wyłonienie drużyny do pierwszej rundy debat (4 zawodników plus 1 zawodnik rezerwowy).

 2. Stopień II: Debaty stacjonarne/online
  Stopień przewiduje dwie rundy debat:

  1. Runda pierwsza: debata w języku polskim.
  2. Runda druga: debata w języku angielskim.

  Organizator zastrzega, że w razie dużej liczby chętnych, liczba rund w stopniu drugim może zostać ograniczona.
  Do kolejnego stopnia awansuje osiem drużyn, wyłonionych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Kryteria awansu do kolejnych stopni.

 3. Stopień III: Debaty stacjonarne/online
  Stopień przewiduje dwie rundy debat:

  1. Runda pierwsza: debata w języku polskim.
  2. Runda druga: debata w języku angielskim.

  W trzecim stopniu drużyny debatują dwa razy – raz w języku polskim i raz w języku angielskim.
  Do kolejnego stopnia finałowego awansują cztery drużyny, wyłonione zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Kryteria awansu do kolejnych stopni.

 4. Stopień IV: Finał Konkursu. Debaty stacjonarne/online
  Stopień przewiduje dwie rundy debat:

  1. Runda pierwsza: debaty półfinałowe w języku polskim.
  2. Runda druga: debata finałowa oraz debata o 3 miejsce w języku angielskim.

11. Warunki i forma zgłoszenia

 1. Zgłoszenia drużyny do Konkursu dokonuje nauczyciel (opiekun) drużyny za pomocą formularza udostępnionego przez organizatora poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: debaty.krzesiny@zso2.pl do 14 grudnia 2022 (załącznika nr 1).
 2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści i postanowień regulaminu Konkursu oraz z zapoznaniem się z obowiązkiem informacyjnym RODO.
 3. Warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku.
 4. Każdy zawodnik biorący udział w Konkursie musi dostarczyć zestaw podpisanych zgód drogą elektroniczną lub osobiście najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu (załącznik nr 3).

12. Terminy związane z organizacją Konkursu

 1. Do 21 grudnia 2022 termin zgłoszenia szkoły.
 2. do 21 grudnia 2022 wyłonienie przez zgłoszone szkoły składów drużyn i przekazanie drogą elektroniczną imiennych list organizatorowi.
 3. 17 stycznia 2023 – drugi stopień Konkursu.
 4. marzec 2023 – trzeci stopień Konkursu.
 5. kwiecień 2023 – planowany finał Konkursu (dokładny termin zostanie ogłoszony najpóźniej do końca marca 2023, nie później niż dwa tygodnie przed finałem).

13. Wyniki Konkursu i nagrody

 1. Wyniki zostaną ogłoszone podczas finału Konkursu.
 2. Laureatami Konkursu zostają członkowie trzech drużyn, uczestnicy debaty finałowej (dwie pierwsze drużyny) oraz drużyna zwycięska debaty o trzecie miejsce.
 3. Przewidziane nagrody zostaną wręczone podczas finału Konkursu „Akcja Konwersacja”.

14. Uwagi końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszystkich rozgrywek w formie zdalnej.
 2. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator.
 3. Zasady dotyczące Konkursu i zasady obowiązujące w trakcie trwania Konkursu zostaną omówione na spotkaniu w formie zdalnej z opiekunami drużyn.
 4. W przypadku nieparzystej liczby drużyn, Organizator zobowiązuje się wystawić dodatkową drużynę w celu zrównoważenia liczby zawodników.
 5. Gdyby powyższe okazało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, zostanie przeprowadzona debata z losowo wybraną drużyną, w której ocena drużyny debatującej po raz drugi nie będzie uwzględniona w końcowych wynikach Etapu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad przeprowadzenia Konkursu (w takim przypadku niezwłocznie powiadamia o tym uczestników).
 7. Ważne jest, aby Uczestnicy i ich Opiekunowie pamiętali, iż Konkurs powinien być przyjemnym edukacyjnym wydarzeniem. Na pierwszym planie przed zwycięstwem powinna być chęć uczenia się i poznawania nowych ludzi. Opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie i podejście swojej drużyny do innych zawodników Konkursu i powinni stanowić wzór do naśladowania.

15. Załączniki

 1. Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia udziału w Konkursie
 2. Załącznik nr 2: Karta Oceny Debaty
 3. Załącznik nr 3: Akceptacja Regulaminu Konkursu

Najnowsze artykuły