XVI Liceum Ogólnokształcące z odziałami dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle’a

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu jest liceum dwujęzycznym, którego oferta adresowana jest do uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego po szkole podstawowej. Lekcje języka angielskiego prowadzone jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo w klasach I-III i 5 godzin tygodniowo w klasie IV, zgodnie z ramowym planem nauczania, przy podziale klas na grupy międzyoddziałowe według poziomów zaawansowania.

Zgodnie z założeniami podstawy programowej na poziomie dwujęzycznym, na koniec trzeciego etapu edukacyjnego uczniowie osiągają poziom znajomości języka angielskiego odpowiadający poziomowi C1+ (C2 w zakresie rozumienia wypowiedzi), zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Wszystkie klasy XVI Liceum są objęte patronatem Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu, co sprzyja częstym wizytom naszych uczniów na wykładach i wydarzeniach odbywających się na uczelni. Cyklicznie zapraszamy również wykładowców Wydziału Anglistyki do uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się w naszej szkole, takich jak konkursy debat w języku angielskim czy dni nauki.

W ramach lekcji języka angielskiego prowadzone są działania mające na celu przygotowanie uczniów do zdawania międzynarodowych certyfikatów językowych, w tym IELTS, Advanced oraz Proficiency, co umożliwia absolwentom XVI LO studiowanie na zagranicznych uczelniach oraz podejmowanie pracy w międzynarodowych firmach.

U podstaw procesu nauczania języka angielskiego w XVI Liceum Ogólnokształcącym leży przekonanie, iż nabywanie języka obcego powinno być ciągłym procesem, nakierowanym na rozwijanie oraz utrwalanie wcześniej przyswojonego przez uczniów materiału leksykalno-gramatycznego koniecznego do osiągnięcia poziomu biegłości w danym języku. Zdobycie płynności w języku obcym, w tym umiejętności receptywno-produktywnych, przygotowuje uczniów do dalszej edukacji na poziomie uniwersyteckim, umożliwia zainteresowanym studiowanie za granicą, a w dłuższej perspektywie ułatwia życie w społeczeństwie informacyjno-komunikacyjnym.

Obecnie obowiązująca podstawa programowa kładzie nacisk na całokształt rozwoju intelektualnego poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność myślenia matematycznego, kompetencji naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych, kompetencji społecznych i obywatelskich, umiejętności uczenia się, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. Celem nauczania dwujęzycznego w XVI LO jest kontynuacja kształtowania umiejętności językowych, które są niezbędne do poznania i zrozumienia otaczającej uczniów rzeczywistości, co sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu w klasie dwujęzycznej. Biorąc pod uwagę powyższe kompetencje, realizowany jest autorski program nauczania języka angielskiego, opracowany przez nauczycieli XVI LO. Zakłada on, że w cyklu czteroletnim uczniowie udoskonalą i pogłębią umiejętność słuchania i reagowania językowego, mówienia, czytania i pisania. Program ten jest realizowany na podstawie precyzyjnie wyselekcjonowanego zestawu podręczników oraz autorskich materiałów dydaktycznych, dostosowanych do poziomu językowego uczniów, ale także do ich potrzeb i możliwości poznawczych, emocjonalnych i społecznych oraz ich zainteresowań. Materiały te prezentują szerokie zagadnienia z zakresu kultury, a także problemy społeczno-ekonomiczne, związane z różnymi krajami angielskiego obszaru językowego.

Uzasadnieniem dla wprowadzenia w klasach licealnych nauczania dwujęzycznego jest fakt, iż liczne publikacje oparte na badaniach psychologicznych i glottodydaktycznych dowodzą potrzeby kontynuacji i rozwijania wcześniej nabytych umiejętności. W procesie nauczania w pracy z uczniami na wszystkich poziomach edukacyjnych stosowane są różnorodne metody aktywizujące, dynamizujące proces kształcenia, ograniczające bierność ucznia i umożliwiające poznawanie, przeżywanie, odkrywanie i działanie podczas aktywnego uczenia się języka angielskiego.

Efektywności pracy w klasach dwujęzycznych sprzyjają pracownie językowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny z dostępem do Internetu (tablice interaktywne, telewizory dotykowe, rzutniki, tablety, tablety graficzne, laptopy) oraz wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne.

Jednym z nadrzędnych celów wdrażania nauczania dwujęzycznego jest generowanie u uczniów zainteresowania inną kulturą oraz tradycją poprzez uczestnictwo w warsztatach i wykładach dotyczących dwujęzyczności, wielojęzyczności i wielokulturowości, prezentację tekstów autentycznych przy wykorzystaniu programów interaktywnych i pobudzanie nie tylko motywacji zewnętrznej, ale i wewnętrznej do nauki języka angielskiego. Tym samym, uczniowie nabywają umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie tematycznym związanym nie tylko z zagadnieniami omawianymi na lekcjach języka angielskiego, ale również z tematyką realizowaną na lekcjach przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.

Zajęcia w każdej z grup prowadzone są przez trzech nauczycieli języka angielskiego, w tym lekcje nakierowane na kształtowanie umiejętności formułowania różnorakich wypowiedzi ustnych prowadzone są przez rodzimego użytkownika języka angielskiego (native speaker’a).

Język angielski jest równocześnie, obok języka polskiego, językiem nauczania wybranych treści na lekcjach wybranych przedmiotów ścisłych – matematyki, biologii oraz geografii – zgodnie z wykazem przedmiotów określonych w przepisach oświatowych. W trakcie zajęć z dwujęzycznej matematyki, biologii i geografii stosowane są różnorodne formy pracy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty, prezentacje materiałów audiowizualnych. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy i warsztatowy, co pozwala na praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej. Uczeń pozyskuje merytoryczne informacje wykorzystując swoje umiejętności językowe. Poprawność językowa stanowi wartość drugorzędną, ale nauka słownictwa odgrywa istotną rolę. W myśl zasady CLIL (Content and Language Integrated Learning), ważne jest przyswojenie leksyki (podstawowych pojęć i wyrażeń z danego działu), tak aby być w stanie uczyć się i opowiadać o zachodzących procesach.

Najnowsze artykuły