Eksperyment pedagogiczny „Primus Bilinguis Inter Pares” – nauczanie dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 56 w Poznaniu

Eksperymentem pedagogicznym „Primus Bilinguis Inter Pares”, zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, objęte są klasy 1-6 Szkoły Podstawowej nr 56 w Poznaniu. Opiekę merytoryczną nad realizacją eksperymentu sprawuje Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nabór do klas 1. szkoły podstawowej odbywa się na ogólnie obowiązujących zasadach określonych w Prawie Oświatowym. Dodatkowym elementem w ramach prowadzonego naboru jest przeprowadzenie wśród kandydatów do oddziałów dwujęzycznych ustnych prób predyspozycji językowych. Próby te przeprowadzane są zgodnie z najnowszymi nurtami w glottodydaktyce, badającymi umiejętności kognitywne dziecka. Jednostką odpowiedzialną za ich przygotowanie jest Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kandydaci, którzy nie uzyskają pozytywnych wyników przeprowadzonych prób, mogą zostać zakwalifikowani do oddziału ogólnodostępnego klasy 1.

W ramach eksperymentu pedagogicznego w klasach 1. szkoły podstawowej liczba godzin języka angielskiego wynika z ramowego planu nauczania i nie ulega ona zwiększeniu. Program realizowany na lekcjach języka angielskiego stanowi powiązanie treści programowych nauczania języka angielskiego z treściami nauczania wynikającymi z programu nauczania zintegrowanego.

W klasach 2. i 3. szkoły podstawowej następuje zwiększenie liczby godzin języka angielskiego do 3 godzin tygodniowo, co stanowi o 1 godzinę więcej niż liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania.

Najważniejszym działaniem wprowadzającym dwujęzyczny tryb nauczania w klasach 1., 2. oraz 3. szkoły podstawowej jest realizacja po 4 całodniowych bloków zajęć prowadzonych dwujęzycznie w każdym roku szkolnym. Dla każdego z poziomów określono temat wiodący, scalający realizowane treści, obejmujące wszystkie realizowane ścieżki edukacyjne: matematyczną, przyrodniczo-społeczną, muzyczną, plastyczną oraz techniczną.

Uczniowie każdej z klas realizują całoroczny projekt, którego efekty są prezentowane szeroko pojętej społeczności szkoły na koniec każdego roku szkolnego. Zajęcia te są wspólnie przygotowane i prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela języka angielskiego, a realizowane treści stanowią powtórzenie i utrwalenie materiału wcześniej zrealizowanego na zajęciach w języku polskim.

Oprócz realizacji powyższych treści w ramach całodniowych zajęć tematycznych, na koniec pierwszego i drugiego semestru każdego roku szkolnego odbywa się całodniowy blok zajęć problemowo-projektowych, podsumowujący w wersji angielskiej materiał zrealizowany po polsku w trakcie semestru. W ramach podsumowania klasy 1., zakłada się zrealizowanie bloku zajęć przyrodniczych w formie edukacji outdoorowej. Pobyt w np. ogrodzie zoologicznym stawia sobie za cel utrwalenie treści zrealizowanych w ramach edukacji przyrodniczej poza salą lekcyjną, co wprost odnosi się do założeń immersji językowej, czyli zastosowania języka w realiach życia codziennego.

W klasach 2. i 3. szkoły podstawowej w ramach 2 godzin języka angielskiego tygodniowo, wynikających z ramowego planu nauczania kontynuowana jest metoda wiązania treści programowych nauczania języka angielskiego z treściami nauczania wynikającymi z programu nauczania zintegrowanego.

Pierwszy etap ewaluacji wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów realizujących eksperyment następuje po klasie 3. szkoły podstawowej w formie ustnej. Indywidualne wyniki uczniów biorących udział w ewaluacji stanowią podstawę zakwalifikowania ucznia do dalszej realizacji eksperymentu w klasach 4.-6. szkoły podstawowej. Na każdym poziomie od klasy 4. do 6. szkoły podstawowej tworzone są po dwa oddziały dwujęzyczne.

Kwalifikowanie uczniów do oddziałów klas 4. szkoły podstawowej objętych eksperymentem umożliwia się uczniom, którzy otrzymają promocję do klasy 4. i uzyskają pozytywny wynik prób predyspozycji językowych. Próby te przeprowadzane są zgodnie z najnowszymi nurtami w glottodydaktyce, badającymi umiejętności kognitywne dziecka. Jednostką odpowiedzialną za ich przygotowanie jest Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczniowie, którzy ukończą klasę 3. Szkoły Podstawowej nr 56, a których rodzice nie będą wnioskowali o zakwalifikowanie do oddziału dwujęzycznego od klasy 4. oraz uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do oddziału dwujęzycznego z powodu niewystarczającego poziomu predyspozycji językowych kontynuują naukę w szkole od klasy 4. w oddziale ogólnodostępnym w Szkole Podstawowej nr 56.

W klasach 4.-6. szkoły podstawowej realizowane jest 6 godzin języka angielskiego tygodniowo (3 godziny z ramowego planu nauczania i 3 godziny w ramach eksperymentu pedagogicznego). Od klasy 4. szkoły podstawowej (przy założeniu liczebności klasy wynoszącej minimum 25 osób) następuje podział uczniów na grupy wg poziomów zaawansowania na podstawie wyników ewaluacji przeprowadzonej po klasie 3.

Każda grupa nauczana jest przez 2 polskich nauczycieli języka angielskiego oraz native speaker’a (w układzie godzinowym: 3h + 2h + 1h w tygodniu). Nauczyciel wiodący realizuje podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń z serii „Link” wydawnictwa Oxford. Z uwagi na zróżnicowanie stopnia zaawansowania uczniów w danej grupie, nauczyciel ma autonomię w wyborze poziomu podręcznika, co oznacza, że, przykładowo zaawansowana grupa z klasy 4. może realizować podręcznik dedykowany klasie 5., a zaawansowana grupa z klasy 5. może realizować podręcznik dedykowany klasie 6. Drugi polski nauczyciel prowadzi zajęcia, których treść stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści realizowanych przez nauczyciela wiodącego.

Jedna godzina tygodniowo w każdej z grup w klasach 4.–6. objętych eksperymentem jest prowadzona przez rodzimego użytkownika języka angielskiego. Zajęcia te mają charakter problemowo-projektowy, których nadrzędnym celem jest kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej wymowy i efektywnego formułowania wypowiedzi ustnej.

Klasy 4.-6. szkoły podstawowej objęte eksperymentem realizują dwujęzycznie dwa spośród następujących przedmiotów: przyroda, geografia, matematyka i biologia. W trakcie zajęć z dwujęzycznej matematyki, przyrody, biologii i geografii stosowane są różnorodne formy pracy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty, prezentacje materiałów audiowizualnych. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy i warsztatowy, co pozwoli na praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej. Uczeń pozyska merytoryczne informacje wykorzystując swoje umiejętności językowe. Poprawność językowa stanowi wartość drugorzędną, ale nauka słownictwa odgrywa istotną rolę.

Najnowsze artykuły